Products – ผลิตภัณฑ์ HDPE Sheet

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แผ่นพลาสติกกันซึม HDPE sheet – GSE

HDPE Sheet Specifications
 •    ความยาวต่อม้วน, เมตร
 •    พื้นที่ต่อม้วน, ตารางเมตร
 •    ความกว้างแผ่น, เมตร
 •    น้ำหนักต่อม้วน, กิโลกรัม
 • การรับประกัน, ปี

ความหนา

0.75มิลลิเมตร
 • 280
 • 1,960
 • 7
 • 1,430
 • 10 ปี

ความหนา

1.0มิลลิเมตร
 • 210
 • 1,470
 • 7
 • 1,430
 • 10 ปี

ความหนา

1.5มิลลิเมตร
 • 140
 • 980
 • 7
 • 1,430
 • 10 ปี

ความหนา

2.0มิลลิเมตร
 • 105
 • 735
 • 7
 • 1,430
 • 10 ปี

ความหนา

2.5มิลลิเมตร
 • 85
 • 595
 • 7
 • 1,430
 • 10 ปี
HDPE-Sheet-Specifications-peHDPE-Sheet-Specifications-pe

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *